Lid worden


  Machtiging

  Ondergetekende verleent hierbij TOT WEDEROPZEGGING een machtiging aan Engineers of Innovation om het bedrag dat de ondergetekende de vereniging verschuldigd is, de jaarlijkse contributie welke voor het kalender jaar 2023-2024 bepaald is op €50,- op jaarbasis af te schrijven van zijn haar bank- of girorekening in de bovengenoemde termijn. Evenzeer verleent ondergetekende een machtiging voor het afboeken van bedragen gerelateerd aan activiteiten, goederen en diensten. Afgeboekte bedragen kunnen binnen dertig dagen worden teruggeboekt. Een opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 januari voorafgaande aan het kalenderjaar waarin men geen lid meer wenst te zijn, ingeleverd te worden bij of opgestuurd te worden naar de secretaris.
   
  Eveneens verleent de ondergetekende toestemming om de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) via elektronische weg te ontvangen;
  Het ontvangen van onze maandelijkse nieuwsbrief;
  Het gebruik maken van foto en film materiaal en werkgever informatie ten behoeve van promotie, netwerking en sponsorwerfing.
   


     Akkoord toezenden nieuwsbrief
     Akkoord voor gebruik Promotie, netwerking en sponsorwerfing