Lid worden


Machtiging

Ondergetekende verleent hierbij TOT WEDEROPZEGGING een machtiging aan Engineers of Innovation om het bedrag dat de ondergetekende de vereniging verschuldigd is, de jaarlijkse contributie welke voor het kalender jaar 2017-2018 bepaald is op €40,- op jaarbasis af te schrijven van zijn haar bank- of girorekening in de bovengenoemde termijn. Evenzeer verleent ondergetekende een machtiging voor het afboeken van bedragen gerelateerd aan activiteiten, goederen en diensten. Afgeboekte bedragen kunnen binnen dertig dagen worden teruggeboekt. Een opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 januari voorafgaande aan het kalenderjaar waarin men geen lid meer wenst te zijn, ingeleverd te worden bij of opgestuurd te worden naar de secretaris. Nieuwe leden hebben het recht op een proefperiode van drie maanden. Eveneens verleent de ondergetekende toestemming om de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) via elektronische weg te ontvangen.
   Akkoord bovenstaande incasso machtiging en het elektronisch ontvangen van de ALV uitnodiging