Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de alumnivereniging: Engineers of Innovation, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67985041, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail via het contract formulier:

Contact formulier

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Jelle Zeilstra

E-mail via contact formulier: Contact formulier

Wat gebeurt er met mijn gegevens:

 

Doel Persoonlijke gegevens Grondslag Bewaartemijn Verwerker Ontvangers
Aanmelding en uitvoeren van de lidmaatschapovereenkomst Voornaam Uitvoering van de overeenkomst Indien de lidmaatschap opgezegt word zullen de gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd met als maximale termijn 6 maanden Bestuursleden Het bestuur
Achternaam
Lid nummer
Adresgegevens
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail adres
Betaalgegevens
Bankgegevens
Financiële Administratie Voornaam Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst, daarna alleen in de financiele administratie voor de wetterlijke 7 jaar. Penningmeester Het bestuur
Achternaam Accountant
Betaalgegevens
Bankgegevens
Donaties Voornaam Toestemming bij donatie. Alleen in de financiele administratie voor minstens 7 jaar. Penningmeester Het bestuur
Achternaam Accountant
E-mail adres
Adresgegevens
Betaalgegevens
Bankgegevens
Deelname aan races Voornaam Toestemming Gedurende de planning en uitvoering van de races, daarna alleen in archief. Evenementen commisie Het bestuur
Achternaam Evenementen commisie
telefoonnummer Organisatoren races
Gezondheidsgegevens
Nieuwsbrief Voornaam Toestemming Zolang als men is aangemeld of de toestemming  niet is ingetrokken. Secretaris Het bestuur
Achternaam
E-mail adres
Versturen digitale berichten, waaronder whatsapp groep Voornaam Toestemming Zolang als men is aangemeld of de toestemming  niet is ingetrokken. N.v.t. Leden
Achternaam
E-mail adres
Telefoonnummer
Promotie / networking Voornaam Toestemming Zolang als men is aangemeld of de toestemming niet is ingetrokken. N.v.t Openbaar op sociale media
Achternaam
Foto / Video materiaal

 

Definities

„persoonsgegevens”:

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator van een of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

„verwerking”:

een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

„verwerking verantwoordelijke”:

een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lid statelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;

„verwerker”:

een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

„ontvanger”:

een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan,al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt;

„derde”:

een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerking verantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;

„toestemming”:

van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;

„gegevens over gezondheid”:

persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven;